TEVMOT

TEVMOT E-Bülten’ine Abone Olun!

TEVMOT E-Bülten'e abone ol

Bültenlerimizi e-posta yoluyla almak isterseniz abone olmayı unutmayın.

* ile işaretli alanlar zorunludur

e-posta adresinize gönderilecek abonelik işlemini onayladığınızda aşağıda belirtilen KVKK Bildirimini kabul etmiş sayılırsınız.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BİLGİLENDİRME DAYANAĞI : 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun 10. Maddesi

BİLGİLENDİRME : 

TEVMOT Hakkında: TEVMOT Projesi, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilmekte ve Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (SAVGM) sorumluluğu altında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ve UNDP Türkiye işbirliğinde yürütülmektedir.

Veri Sorumlusu : 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde, kanun gereği “veri sorumlusu” olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü TEVMOT Proje Yönetim Ofisi’dir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: TEVMOT, İnternet sitemize kayıt/üye olunması sonucu 6698 sayılı Kanun’unda belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz, sadece şirketimiz tarafından işlenmekte, yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir sebep haricinde, herhangi bir üçüncü kişi/kuruma aktarılmayacak olup hali hazırda da aktarılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, TEVMOT, İnternet sitemize kayıt/üye olunması yoluyla toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Veri İşlemenin Zorunlu Olması (6698 sayılı Kanun m.5/2-e), Meşru Menfaat Olması (6698 sayılı Kanun m.5/2-f) maddeleri ve bu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklar

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

*Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

*6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili şirketimize yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınızın kullanımına dair taleplerinizi;

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerle ve/veya Açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak,şahsen yada iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da noter kanalıyla, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 2151.Cadde No:154 B Blok 06510 Çankaya/ANKARA adresine iletebilirsiniz.

TEVMOT E-Bülten

TEVMOT E-Bülten’in önceki sayılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Haziran 2023

Ekim 2022

Haziran 2022
Şubat 2022
Ekim 2021
Haziran 2021