TEVMOT

Tek Durak Ofisi

Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren Enerji Yönetim Birimi (EYB) Nedir?

27 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”in; “Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması” başlıklı 9/3 maddesinde; “(3) Yıllık toplam enerji tüketimi 1,000 Ton Eşdeğer Petrol – TEP’ten az olan endüstriyel işletmelerde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve örnek uygulama gibi çalışmalar yapmak ve organize sanayi bölgesi tarafından veya onun adına yürütülen enerji üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri kapsamında, 8 inci maddede belirtilen çalışmaları yapmak üzere, bölgesinde faal durumda en az elli işletme bulunan organize sanayi bölgelerinde enerji yönetim birimi kurulur.” ifadesi yer almaktadır. Enerji yöneticisi, endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi tanımlamaktadır.

Enerji Yöneticisinin (EY) görevleri nelerdir?

27 Ekim 2011 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te enerji yöneticisinin görevleri aşağıda sayılmıştır:

 • Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,
 • Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek,
 • Enerji etütlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek,
 • Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine etmek,
 • Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak,
 • Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,
 • Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak,
 • Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak,
 • Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek,
 • Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak,
 • Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak,

TEVMOT Tek Durak Ofisi Nedir?

Mevzuata dayalı olarak OSB Müdürlüklerinde faaliyet gösteren Enerji Yönetim Birimlerinin TEVMOT Proje faaliyetleri çerçevesinde aşağıdaki alanlarında Proje Yönetim Birimi ile işbirliği yaparak verimli motorların teşvik edilmesi ve desteklenmesi kapsamında Tek Durak Ofislerine (TDO) evirilmesi öngörülmektedir:

 • Bölgedeki firmalara dönük motor enerji tüketimi ve motor envanteri bazlı veri tabanı oluşturulması, süreç içerisinde genişletilmesi ve potansiyel enerji verimliliği alanlarının tespiti.
 • Enerji verimli motor değişimi potansiyeli olan firmalarla görüşmelerin/ ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Motor enerji verimliliği etüdü yapılacak firmaların seçimi,
 • Etütlerin yapılmasına eşlik edilmesi,
 • Etüt sonucunda ortaya çıkacak fizibilite raporları ışığında yatırım yapmak isteyecek firmaların saptanması,
 • Değişimi yapılacak verimli motor ( <IE3 veya IE4 ) ve diğer ekipmanların (Değişken Hız Sürücüsü- DHS, vb.) tedariki ve finansmanı konularının takibi ve koordinasyonu
 • Pilot uygulama sonrası Bölgede benzer motor değişimi kampanyalarını organize edebilmek için deneyim birikimi ve kurumsal hafıza oluşturulması,
 • KOBİ’lerin verimli motor yatırımları sürecinde uygun finansmana erişimin desteklenmesi,
 • EYB ekibine gerek duyacakları eğitim ve alt yapı donanımlarının temini,
 • Bölgede farkındalık eğitim ve seminerlerinin düzenlenmesi, iyi örneklerin sektörleri bazında tanıtılması.

TEVMOT Tek Durak Ofisleri (Enerji Yönetim Birimi)

Organize Sanayi Bölgesi Adresi
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Çukurova Caddesi No:4 (Ceyhan Yolu üzeri 25. km) Sarıçam / ADANA
Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Ayaş Yolu 25. km. 06935 Sincan / ANKARA
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Mah. 5. Cadde No:5 Döşemealtı / ANTALYA
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. 2. Sok. No:2 16140 Nilüfer / BURSA
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No:605 Gebze / KOCAELİ
İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:189 35730 Kemalpaşa / İZMİR
Uşak Organize Sanayi Bölgesi Uşak İzmir Karayolu 18. km, 111. Cad. No:365 UŞAK